سامانه توسعه روستایی خراسان رضوی

توسعه پایدار روستایی مستلزم توسعه انسانی وتوانمندشدن روستاییان است

آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست